STATUT SOUTĚŽE


Tento dokument upravuje pravidla a podmínky soutěže společnosti Garo & Co s. r. o. o kosmetický balíček. Najdeš v něm čistící houbu s aktivním bambusovým uhlím, sérum na roztřepené konečky a tužku na obočí. (dále také jako "soutěž") na webové stránce vyhlašovatele soutěže společnosti Garo & Co s. r. o. značky KOKU Česko (dále jen "statut").

 

I. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

Obchodní jméno:

Garo & Co. s. r. o.

Sídlo:

Bratislavská 64/76 
931 01 Šamorín

Slovenská republika

IČO:

47934841

Zapsán v rejstříku:

Okresný súd Trnava

Číslo zápisu v rejstříku:

Oddiel: Sro, vložka č. 35056/T

DIČ:

2024159324

IČ DPH:

SK2024159324 podľa §4

(dále jen jako "vyhlašovatel soutěže")

 II. ÚČEL A PŘEDMĚT SOUTĚŽE

 1. Účelem soutěže je pozitivní propagace značky KOKU, která spadá pod portfolio vyhlašovatele soutěže, soutěží kosmetický balíček. Najdeš v něm čistící houbu s aktivním bambusovým uhlím, sérum na roztřepené konečky a tužku na obočí..
 2. Předmětem soutěže je komentování soutěžního příspěvku na Facebook stránce a / nebo Instagram účtu @koku_cz vyhlašovatele soutěže odpovědí na otázku: "Rozvoň své Vánoce a VYHRAJ!".

III. LHŮTA SOUTĚŽE

 1. Soutěž trvá ode dne 9. 12. 2021 o 18:35 hod do dne 22. 12. 2021 do 23:59 hod. Nejpozději do dne 23. 12. 2021 do 23:50 hod. včetně je možné se zapojit do soutěže v souladu s podmínkami určenými ve statutu.

IV. PODMÍNKY ÚČASTI NA SOUTĚŽI

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která dovršila 18 let věku života a splňuje všechny podmínky stanovené v tomto statutu (dále také jako "soutěžící").
 2. Soutěže se nemůže zúčastnit takový soutěžící, který je v pracovním poměru nebo v jiném poměru obdobném pracovnímu poměru ve vztahu k vyhlašovateli soutěže a ani osoby blízké osobám uvedeným v tomto odstavci ve smyslu definice blízké osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občiansky zákonník v platném znění.
 3. Soutěžící se zapojí do soutěže a je zařazen do slosování o cenu v případě, že ve lhůtě ve smyslu Článku III. statutu komentuje soutěžní příspěvek na Facebook stránce KOKU Česko / nebo Instagramovom účtu @koku_cz odpovědí na otázku: "Jaký je tvůj rituál v péči o pokožku?".
 4. Soutěžící má nárok pouze na jednu cenu v rámci soutěže.
 5. Ze soutěže je vyloučen i ten soutěžící, který podvodným způsobem zasahuje do mechanismu soutěže za účelem získání ceny, bez kterého by jinak nezískal žádnou cenu, nebo se ani nemohl zúčastnit soutěži.
 6. Pokud se do soutěže zapojí osoba, která nesplňuje kteroukoli z podmínek ve smyslu statutu, je ze soutěže automaticky vyloučena a nemá žádný nárok na cenu.
 7. Pokud se do soutěže nezapojí žádná osoba nebo nikdo ze soutěžících nebude splňovat podmínky účasti na soutěži ve smyslu statutu, výhru nezíská žádná osoba.
 8. Každý soutěžící zapojením se do soutěže souhlasí a prohlašuje, že společnost Facebook vůči němu nemá žádné závazky.

V. CENY V SOUTĚŽI, VÝŠKA CEN A JEJICH ZDANĚNÍ

 1. Splněním podmínek soutěže lze vyhrát následující ceny:

kosmetický balíček. Najdeš v něm čistící houbu s aktivním bambusovým uhlím, sérum na roztřepené konečky a tužku na obočí.

 1. Ve smyslu ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peněžitá i nepeněžitá výhra v hodnotě nad 350,00 EUR (slovy: tři sta padesát eur) podléhá dani z příjmů a je předmětem odvodu na veřejné zdravotní pojištění ve smyslu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z příjmů určuje, které výhry a ceny jsou zcela osvobozeny od daně (např. Přijaté výhry do 350 EUR), které jsou částečně osvobozeny od daně (např. Pokud výhra přesáhne částku 350 EUR, do základu daně se zahrne její hodnota nad 350 EUR), jakož i způsob zdanění a kdo odpovídá za zdanění - zda výherce nebo vyhlašovatel soutěže.

VI. LOSOVÁNÍ A OCENĚNÍ

 1. Losování soutěžících, kteří splnili všechny podmínky účasti v soutěži ve smyslu statutu a vyhrávají ceny (dále také jako "výherce"), bude probíhat 23. 12. 2021.
 2. Vyhodnocování splnění podmínek ve smyslu statutu a losování výherců provedou zaměstnanci vyhlašovatele soutěže.
 3. Vylosovaný bude jeden výherce. Každý soutěžící bude zařazen do slosování o ceny pouze jednou.
 4. Vylosovaný bude i jeden náhradník na každou z cen pro případ, že vylosovaný výherce nesplňuje kteroukoli z podmínek stanovených tímto statutem.
 5. Vylosovaný výherce bude informován o výhře ceny zprávou na Facebooku nebo Instagram, a to do 24 hodin ode dne uskutečnění losování. Zároveň vyhlašovatel soutěže zveřejní údaje o výherci na Facebookové a / nebo Instagramovej stránce vyhlašovatele ve formátu respektujícím pravidla ochrany osobních údajů výherce. Předání cen se uskuteční způsobem na místě a v čase dohodnutém mezi vyhlašovatelem soutěže a výhercům.
 6. V případě, že výherce nebude souhlasit s předáním ceny nebo cenu odmítne nebo výherce nesplňuje kteroukoli z podmínek ve smyslu tohoto statutu, výhra bude nabídnuta náhradníkovi vylosovanému ve vztahu k této ceně. Pokud ani vylosovaný náhradník nebude souhlasit s předáním ceny nebo cenu odmítne nebo náhradník nesplňuje kteroukoli z podmínek ve smyslu tohoto statutu, cena propadne ve prospěch vyhlašovatele soutěže.
 7. Na výhru nemá soutěžící právní nárok a není možné vymáhat ji soudní cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 1. Každý soutěžící poskytne své osobní údaje v rozsahu nezbytném k tomu, aby ho bylo možné jednoznačně identifikovat a následně v případě výhry kontaktovat. Zároveň poskytne vyhlašovateli souhlas, na jehož základě bude vyhlašovatel soutěže následně oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžícího, výhradně na vlastní komerční účely.
 2. Pokud soutěžící bude vylosován jako výherce a získá cenu, může udělit vyhlašovateli soutěže výslovný písemný souhlas, na jehož základě bude vyhlašovatel soutěže následně oprávněn zpracovávat osobní údaje výherce, zejména vyhotovit a zveřejnit podobizny, zvukově obrazové záznamy, obrazové snímky výherce a zveřejnit jméno a příjmení výherce přiměřeným způsobem v sdělovacích prostředcích v souvislosti s výhrou v soutěži. Udělení souhlasu podle tohoto bodu není podmínkou účasti na soutěži ani na předání ceny.
 3. Ustanovení tohoto Článku týkající se výherce se přiměřeně vztahují i na náhradníka.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s tímto statutem. Pokud osoba nesouhlasí s kteroukoli podmínkou nebo bodem v tomto statutu, nesmí se soutěže zúčastnit.
 2. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit status nebo i odvolat soutěž, a to zejména v případě, pokud by mu hrozila škoda. Změnu statutu nebo odvolání soutěže zveřejní vyhlašovatel na své webové stránce a / nebo na Facebookové stránce vyhlašovatele soutěže.
 3. V případě jakýchkoliv nejasností týkajících se podmínek soutěže nebo ustanovení statutu si vyhlašovatel soutěže vyhrazuje právo vysvětlit tyto nejasnosti a příp. změnit statut ve smyslu bodu 2 tohoto Článku statutu.
 4. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody, které vzniknou výhercům nebo náhradníkem v souvislosti s přijatými cenami.

 

V Šamoríne dne 8. 11. 2020

 

Vyhlašovatel soutěže:

Garo & Co. s. r. o.Mgr. Gabriel Lebwohl
_______________________

Jméno Příjmení

jednatel